א- תנאי שימוש באתר סודות הנדל"ן  

 1. המשתמש באתר סודות הנדל"ן co.il (להלן: "האתר") מצהיר ומאשר בזה את תנאי השימוש באתר כדלקמן, כתנאי להמשך השימוש:
  • האתר הינו בבעלות החברות אלין תקשורת וערוצי תוכן בע"מ ומדיו שיווק ותוכן בע"מ (להלן: "החברות").
  • המשתמש מצהיר בזה כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל עליי כתנאי לשימושבאתר סודות הנדל"ן ולשירותים הניתנים באמצעות האתר וכן בכל מדיה ו/או אפליקציה ו/או מכשיר שעליו מופיע האתר.
  • השימוש באתר מעיד כי אתה מאשר תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
  • החברות שומרות על זכותן לעדכן את תנאי השימוש לפי שיקול דעתן, ועל כן על המשתמש להתעדכן בתנאים לפני כל שימוש באתר.
 2. תכני האתר
  • שימושך בתכנים ובשירותים המופיעים באתר, הינם על אחריות המשתמש. המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר, ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו, אמינותו וחוקיותו.
  • עליך לנהוג בזהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים מכל סוג, ומובהר כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית. משכך, החברות אינן אחראיות לתכנים אלה ולתוצאות ישירות ו/או עקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.
  • הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתן של החברות לכך בכתב ומראש.
  • החברות אינן מתחייבות שהאתר ו/או השירותים באתר לא יופרעו ו/או יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר. נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת באתר או מי מספקיו. החברות לא יהיו אחראיות לכך ש המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים והחברות תהינה אחראיות לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
  • לינקים והפניות באתר-
   • באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות (Links) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. מובהר כי החברות אינן אחראיות לאתרים אלו ולפעילות שתבצע כמשתמש באתרים אלו. הימצאותו של לינק מסוים באתר החברה אל אתר אחר, אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
   • כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים באתרים אחרים- תיעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולחברות לא תהא כל אחריות בקשר עם התקשרות כאמור.
   • בנוסף, החברות אינן אחראיות לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים של צדדים שלישיים, המקושרים מהאתר.
  • .תכני משתמשים באתר-
   • המשתמש מצהיר בזה כי לא יפרסם באתר, גם לא במסגרת תגוביות מכל סוג ו/או בפורומים המתפרסמים באתר- תכנים אסורים על פי חוק וביניהם פרסום לשון הרע, איומים, הסתה, פגיעה בפרטיות, פגיעה ברגשות הציבור.
   • החברות רשאיות לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתן מפרים את תנאי השימוש והן רשאיות למחוק תכנים כאלו בכל עת.
   • המשתמש מאשר בזאת כי הוא ישפה ויפצה את החברות בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגדן על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או בשל הפרת כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.
   • עוד ידוע למשתמש, כי על ידי העברת תכנים מטעמך לאתר, לרבות תגוביות ו/או פרסום בפורומים שבאתר, הינך מאשר בזה לחברות רישיון שימוש בתכנים אלו, ללא תשלום וללא הגבלת זמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתן.
 1. קניין רוחני
  • מלוא זכויות הקניין הרוחני לרבות בסימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר– לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר – הינו של החברות בלבד ו/או ספקי התוכן שלהן, וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
  • אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר, להציג, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מתכני האתר בלא קבלת הסכמתן בכתב של החברות, או של אותם צדדים שלישיים שקשורים עם החברות.
 2. פרסומות ומידע מסחרי המופיע באתר
  • האחריות לתוכן הפרסומות המופיעות באתר היא של המפרסמים בלבד. לחברות אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומות באתר או למהימנותן.
 3. הגבלת אחריות
  • החברות לא תישאנה בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.
 4. מדיניות הפרטיות של האתר, המתפרסמת באתר, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
 5. יצירת קשר-
  • בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר, ניתן לפנות אל כתובת דוא"ל: ___________________.
  • החברות יעשו ככל שביכולתן לטפל בפניות שיישלחו אל דוא"ל זה לעיל מוקדם ככל האפשר. במידה שמצאת בתכנים הנמצאים באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות תנאי השימוש הינך מתבקש להודיע לנו על כך.
 6. תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט
  • על תקנון זה וכן על הוראות מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  • מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו

ב- מדיניות הפרטיות, כולל השימוש ב- Cookies במסגרת האתר

המשתמש באתר סודות הנדל"ן sodothanadlan.co.il (להלן: "האתר") מצהיר ומאשר בזה את מדיניות הפרטיות של האתר כדלקמן, כתנאי להמשך השימוש:

 1. האתר מתארח על שרתי אירוח של צדדים שלישיים שהינם ספקים חיצוניים של החברות. במסירת המידע, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית להעביר ו/או לשמור את המידע שמסר לה גם על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל, לרבות בשרתי חברת "אמזון" בארצות הברית.
 2. רישום לשירותי האתר-
  • חלק מהשירותים באתר- כוללים הרשמה של פרטים אישיים. כך למשל השירותים הבאים: __________________.
  • במסגרת ההרשמה לשירותי האתר הללו, תתבקש למסור גם מידע אישי שלך- שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך (וכן פרטים נוספים אם תתבקש לכך, בהתאם לאופי השירות). השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים אלו.
  • הינך מאשר כי תמסור פרטים נכונים כפי שתתבקש. הנך מאשר כי תעדכן את החברות במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת באתר. החברות תוכלנה לבקש את עדכון הרישום ו/או עדכון הפרטים לפי שיקול דעתן הבלעדי.
  • ניתן לבצע את ההרשמה לחלק מהשירותים באתר באמצעות חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק ("חשבון הפייסבוק"). ייתכן שמידע אודותיך הכלול בחשבון הפייסבוק יועבר לאתר. עם זאת, יובהר כי בכדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק.
  • בכל מקרה, הינך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך כפי שנרשמת באמצעותן לאתר ולשמור עליהם במירב הסודיות.
 3. מאגר המידע- המידע שתמסור בעת הרישום לאתר, יישמר במאגר המידע של החברות, אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 4. איסוף ושימוש במידע
  • בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודותיך לדוגמה: מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי (Geo-location), סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש (לרבות סוג מערכת ההפעלה במכשיר) , Advertising ID המוקצה למכשירך, מספר זיהוי של מכשיר הקצה (Device ID), ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. החברות יוכלו לשמור מידע אשר יצטבר אודותיך כאמור במאגריהן.
  • השימוש במידע זה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לאתר באתר, ייעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
   • לשם אספקת תכנים ושירותים ולהתאמתם, מקום שניתן, להעדפותיך האישיות, מיקומך, ותחומי עניינך. אם תבחר שלא לאפשר איסוף מידע מסוים, הדבר עלול, במקרים מסוימים למנוע את היכולת לספק לך חלק מהשירותים.
   • לשם שיפור האתר והשירותים הניתנים בו ולשימושים סטטיסטיים שונים.
   • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.
   • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור ושיפור היצע המוצרים, שירותים ותכנים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
   • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר (בשלב מאוחר יותר).
   • כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר ובאתרים אחרים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך.
   • ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך).
   • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים כאמור זה לא יזהה אותך אישית
   • .לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
 1. הודעות פרסומיות ושיווקיות-
  • במידה והינך נרשם לשירות ותאשר זאת מראש, החברות רשאיות לשלוח אליך מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותן, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיהן, וכן מידע שיווקי ופרסומי – של האתר ו/או מטעם מפרסמים אחרים שהתקשרו עם החברות.
  • בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת ההודעות השיווקיות כאמור, על ידי מסירת הודעה מתאימה המופיעה במסגרת ההודעות.
 2. העברת מידע לצדדים שלישיים-
  • החברות לא יעבירו מידע שלך אל צדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:
   • בפעילויות משותפות לחברות ולצדדים שלישיים כפי שיוצג באתר.
   • במקרה שתפר את הוראות תנאי השימוש ו/או תעבור על החוק.
   • לשם ביצוע פעולות שונות הקשורות להפעלה (לרבות שירותי אירוח), תפעול ושיפור של האתר.
   • לפי דרישת משטרה ו/או אם יינתן צו שיפוטי המורה לחברות למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
   • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברות.
   • אם החברות ישתפו פעולה עם צדדים שלישיים ו/או ירכשו שירותי תפעול ו/או איחסון מידע ו/או תבוצע פעילות לשם שיפור פעילות האתר במסגרת שיתוף פעולה עם צד שלישי אחר - וכן במקרה שתמוזג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – הן יהיו זכאיות להעביר לצד השלישי כאמור  העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר וכן כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שצד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.          
  • החברות יהיו רשאיות להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודות המשתמש שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך.
  • בנוסף, המשתמש מסכים בזאת כי המפרסמים באתר, יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי.
 3. שימוש במערכת Google Analytics.
  • האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי המשתמש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. החברות אינן מזהות את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics כזיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics  הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html  ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובתhttp://www.google.com/policies/privacy/.
  • ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעותGoogle Analytics בכתובתhttp://www.google.com/policies/privacy/partners/.
  • באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 4. Cookies
  • האתר משתמש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
  • עוגיות כאמור הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך.
  • העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר.
  • מידע העוגיות הינו מוצפן והאתר נוקט באמצעי זהירות כדי לשמור על מידע זה.
  • אם אינך מעוניין לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.
  • ייתכן כי חלק מהפרסומות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן:"Cookies" ). תפקיד ה- Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.
 5. אבטחת מידע
  • החברות פועלות לשם אבטחת מידע האתר. אולם בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט.
  • על כן, החברות אינן מתחייבות שהאתר ו/או השירותים באתר לא יופרעו ו/או יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר. נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת באתר או מי מספקיו. החברות לא יהיו אחראיות לכך ש המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים והחברות תהינה אחראיות לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 6. שינויים במדיניות הפרטיות
  • החברות רשאיות לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. שינויים אלה ייכנסו לתוקפם במועד פירסומם גם מבלי שהחברות ימסרו למשתמשים באתר הודעה בדבר השינוי.
x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.